Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta

Jussi ja Marjut Nevala ovat jättäneet Kurikan kaupungin ympäris-tönsuojeluviranomaiselle ympäristölupahakemuksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Hakemus koskee eläinsuojan laajentamista. Toiminta sijaitsee Kurikan Polvenkylässä kiinteistöillä Myllyneva 301-411-1-270 (osoitteessa Polven-kyläntie 39, 61380).

Muutos toteutetaan laajentamalla nykyistä toimintaa. Tilalle ra-kennetaan uusi nuorkarjapihatto, lietesäiliö ja rehulato. Tilan yh-teydessä oleva vanha rehulato muutetaan eläinsuojaksi. Nykyisellään tilalla on paikat 35 lypsylehmälle, 8 hieholle (yli 12 kk), 12 vasikalle (6-12 kk) ja 8 vasikalle (alle 6 kk). Laajennuksen jälkeen tilalla tulee olemaan paikat yhteensä 68 lypsylehmälle, 29 hieholle (6-24 kk) ja 20 vasikalle (alle 6 kk).

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 8.8 - 6.9.2017 välisen ajan Ku-rikan kaupungin kirjaamossa (Kärrytie 1, 61300 Kurikka).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat an-taa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat il-maista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistu-tukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (PL 500, 61301 Kurikka) osoitettuna 6.9.2017 mennessä. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 8.8 - 6.9.2017 välisen ajan Kurikan kaupungintalon (Kärrytie 1, 61300 Kurikka), Jalasjärven palvelupisteen (Kirkkotie 4, 61600 Jalasjärvi) ja Jurvan palvelupisteen (Kauppatie 3 E, 66300 Jurva) ilmoitustauluilla sekä Kurikan internetsivustolla (www.kurikka.fi).

    
Kurikassa 8.8.2017
    
Kurikan kaupungin ympäristölautakunta