Eläinsuojan ympäristölupa/Jukka ja Pauliina Mettälä

Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 1.2.2017 antanut päätöksen nro 7/2017/1.

Hakija
Jukka ja Pauliina Mettälä, Luopajärventie 484, 61270 Luopajärvi

Toiminta ja sijainti:
Maidon- ja naudanlihantuotantotoiminnan olennainen muutos (laajennus ja muutos olemassa olevaan toimintaan) Kurikan kaupungissa tilalla Leppä (164-411-12-294).

Hakemus on osittain hyväksytty. Ympäristölupa myönnetään haettua eläinmäärää pienemmälle eläinmäärälle. Hakemus on hylätty siltä osin kuin se koskee eläinsuojan yhteydessä olevan lietesäiliön kiinteällä katteella kattamista koskevan lupamääräyksen muuttamista.

Päätös on nähtävillä valitusaikana 1.2. – 3.3.2017 Kurikan kaupunginvirastossa, Kärrytie 1 ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa, Wolffintie 35, Vaasa. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 3.3.2017.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Tämä kuulutus pidetään nähtävillä valitusajan Kurikan kaupungin virallisella ilmoitustaululla.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

 

Lisätietoja antaa:
Ympäristöneuvos Kaija Kuivasniemi, puh. 0295 018 760, etunimi.sukunimi@avi.fi