Tulosta Sivukartta Yhteystiedot


Kurikka » Kuntalaisen Kurikka » Vapaa-aikatoimi » Hienomoottori-hanke

Hankkeen aikataulu ja tausta

Hienomoottori-hanke toimi Kurikan kaupungissa 1.8.2011 - 30.6.2012. Hankkeen toteutuksesta voi lukea hankeraportista, joka löytyy omalta alasivultaan.

Kurikassa päätettiin panostaa oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn, koska se on taloudellisesti ja inhimillisesti ajatellen tehokkaampaa kuin jo puhjenneiden ongelmien hoitaminen. Lapsen oppimisvalmiuksiin vaikuttaa muun muassa fyysisesti aktiivisen omaehtoisen toiminnan määrä vauvasta alkaen. Jos lapsi saa liikkua monipuolisesti, eikä hänen "kokeilujaan" rajoiteta liikaa, hän oppii käyttämään kehoaan erilaisissa tehtävissä, kuten kiipeilemisessä, maidon kaatamissa lasiin tai kuperkeikan pyöräyttämisessä. Liikkuessaan lapsi oppii valtavasti asioita itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Liikunnallisissa ryhmäleikeissä on mahdollista harjoitella sosiaalisia taitoja, tunne-elämänsä säätelyä ja yhteisön normeja.

Ikävä tosiasia on, että parin viimeksi kuluneen vuosikymmenen kuluessa lasten fyysisesti aktiivinen omaehtoinen toiminta on huomattavasti vähentynyt. Samalla oppimisen ja keskittymisen vaikeudet ovat yleistyneet. Vaikka haasteet ovat tietyn lapsen toimintaan liittyviä, ne vaikuttavat koko ryhmän toiminnan sujuvuuteen päivähoidossa ja koulussa. Vaikka korjaavia toimenpiteitä on kehitetty, tarve ennaltaehkäisevälle toiminnalle on suuri. Hienomoottori-hankkeen toiminnoilla pyrittiin vastaamaan tähän tarpeeseen kouluttamalla varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja terveydenhoidon ammattilaisia, jotta valmiudet kehittää lasten oppimisen edellytyksiä olisivat paremmat. Myös lasten vanhemmille tarjottiin tietoa aiheesta. 

 

Hankkeen kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piirissä olevat lapset. Motoristen ongelmien varhainen tietoinen havaitseminen on lapsen kehityksen kannalta ensisijaisen tärkeää. Hankkeen avulla voidaan vaikuttaa lasten luki- ja motoristen häiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Hankkeeseen osallistuvat lapsille järjestetään ohjattua liikuntaa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen alaluokilla. Tärkeinä yhteistyökanavina ovat varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen opettajat sekä vanhemmat ja terveydenhuollon henkilöstö. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa tulisi saada nykyistä toimivammaksi niin, että lapsen liikunnallinen kuntoutus jatkuisi katkeamatta ikävaiheesta toiseen.


 
Powered by WebUpdate