Yleistä

Kaavoitus on lyhyesti sanottuna maankäytön suunnittelua. Kaavoituksella siis määritellään se, mihin tarkoitukseen maa-alueita saa käyttää ja mitä niille voidaan rakentaa. Tavoitteena on tuottaa hyvää ja toimivaa ympäristöä.

Kaavoitus on monimutkainen prosessi, jossa on monia tasoja, valtakunnallisista tavoitteista aina yksittäisen talon tai autotallin sijoittamiseen saakka. Ylemmistä tasoista vastaavat ympäristöministeriö sekä maakunnan liitto, jonka vastuulla on maakuntakaava. Yksityiskohtaisempi maankäytön suunnittelu eli yleis- ja asemakaavat ovat kuntien vastuulla. Kuntien kaavoitusta ohjaavat ja valvovat ympäristöministeriö ja ELY-keskukset.

Miksi monta erilaista kaavaa?

Kullakin kaavatasolla on oma tehtävänsä. Perusajatus on, että suunnittelun tarkentuessa suunniteltava alue pienenee. Koko maakuntakaavan alueella on jokaisessa kunnassa voimassa mahdollisesti useita yleiskaavoja. Kunkin yleiskaavan alueella voi puolestaan olla voimassa useita asemakaavoja.

Maakuntakaavalla ratkaistaan koko Etelä-Pohjanmaata koskevat yleispiirteiset kysymykset kuten tielinjaukset. Kuntakohtaisilla yleiskaavoilla suunnitellaan kaava-alueen käyttö yleispiirteisesti, esimerkiksi asunto- ja työpaikka-alueiden sijainti ja likimääräiset rajaukset. Asemakaavalla suunnitellaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä.

Yksityiskohtaisten kaavojen tulee noudattaa ylemmänasteisten kaavojen periaatteita, mutta ei yksityiskohtaisesti niissä osoitettuja aluerajoja. Tätä kutsutaan ohjausvaikutukseksi.

Sanallisesti esitetyt valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet puetaan kartalla esitettävään muotoon maakuntakaavoissa, eli valtakunnalliset tavoitteet ohjaavat maakuntakaavoitusta.
Samaan tapaan maakuntakaava ohjaa kuntien yleiskaavoitusta. Yleiskaavan tarkoituksena on puolestaan ohjata asemakaavoitusta joka sitten lopulta toimii ohjeena rakentamiselle.


Yleiskaavoitus

Yleiskaava on kaupunginvaltuuston hyväksymä yleispiirteinen maakäytön suunnitelma, jonka tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Yleiskaava voi olla joko oikeusvaikutteinen tai oikeusvaikutukseton.

Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Kaava esitetään kartalla, ja siihen liitetään kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus.

Yleiskaava on joustava kaavamuoto. Se voi olla luonteeltaan hyvinkin strateginen ja yleispiirteinen lähestyen maakuntakaavan esittämistapaa. Toisaalta yleiskaava voidaan laatia tarkaksi suoraan rakentamista ohjaavaksi. Mm. tuulivoimarakentamisen ohjaamisessa yleiskaavan rooli on vahvistunut.

Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta ja kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.


Asemakaavoitus

Asemakaava on kaupunginvaltuuston hyväksymä yksityiskohtainen maankäytön suunnitelma, joka laaditaan taajama-alueille. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaavan laatii kunta. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatii maanomistaja.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset.  Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Kaupungin teknisen osaston ympäristöpalvelut -vastuualueella valmistellaan asemakaavan laajentamista tai muuttamista koskevat ehdotukset. Ympäristölautakunta päättää vähäisistä asemakaavamuutoksista. Kaavan laajennukset ja merkittävämmät muutokset päättää kaupunginvaltuusto.


 

Yhteystiedot kaavoitus

Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti

044 550 2667
Sulonen Kati
kaupungingeodeetti

044 735 5441